Koosseisu kinnitamine

Tartu Kroonuaia Kooli koosseis on kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 3, 14.01.2021.

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 2

1. Kinnitan alates 01.01.2021.a. Tartu Kroonuaia Kooli koosseisu vastavalt käskkirja lisale.

2. Käskkiri jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2021.a.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Ain Ostrat
Direktor

 

LISA : Tartu Kroonuaia Kooli koosseis (PDF)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

Andmekaitsetingimused

2022  Tartu Kroonuaia Kool