Koosseisu kinnitamine

Tartu Kroonuaia Kooli koosseis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 22.01.2013. a korraldusega nr 97;

Tartu Kroonuaia Kooli koosseisu kinnitamineVõttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 3, Tartu linna põhimääruse § 47 lg 6 ning arvestades haridus- ja teadusministri 8. detsembri 2010. a määrust nr 74 „Koolitöötajate miinimumkoosseis” ning Tartu Kroonuaia Kooli direktori ettepanekut, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2013. a Tartu Kroonuaia Kooli koosseis järgmiselt:

Jrk nr
Finantseerimiseelarve
Ametikohtade
arv
Juhid
3
1.1.
Direktor
1
1.2.
Õppealajuhataja
1
1.3.
Majandusjuhataja
1
Tippspetsialistid
29,15
1.4.
Huvijuht
1
1.5.
Eripedagoog
1
1.6.
Pikapäevarühma kasvataja
0,5
1.7.
Psühholoog
1
1.8.
Sotsiaalpedagoog
1
1.9.
Raamatukoguhoidja
1
1.10.
Ringijuht
0,73
1.11.
Õpetaja
22,92
Keskastme spetsialistid
5,22
1.12.
Abiõpetaja
1,67
1.13.
Infojuht
0,5
1.14.
Laborant
0,25
1.15.
Meditsiiniõde
1
1.16.
Muusikaterapeut
0,4
1.17.
Füsioterapeut
0,4
1.18.
Sekretär
1
Töölised ja abiteenistujad
6
1.19.
Koristaja
4
1.20.
Majahoidja
1
1.21.
Remonditööline
1
KOKKU
43,37


2. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 25. septembri 2012. a korraldus nr 1026 „Tartu Kroonuaia Kooli koosseisu kinnitamine”.

3. Korraldus jõustub 23. jaanuaril 2013. a.


Urmas Kruuse
Linnapea
Jüri Mölder
Linnasekretär

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2021  Tartu Kroonuaia Kool