Koosseisu kinnitamine

Tartu Kroonuaia Kooli koosseis on kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 95, 21.09.2022.

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 2

1. Kinnitan alates 01.09.2022.a. Tartu Kroonuaia Kooli koosseisu vastavalt käskkirja lisale.

2. Käskkiri jõustub tagasiulatuvalt 01.09.2022.a.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Ain Ostrat
Direktor

 

LISA : Tartu Kroonuaia Kooli koosseis (PDF)

2023  Tartu Kroonuaia Kool