Kodukord

← Tagasi eelmisele lehele

Tartu Pärli Kooli kodukord on kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 104, 11.12.2020.

Võttes aluseks PGS § 68, Tartu Pärli Kooli hoolekogu ja õppenõukogu arvamused

1. Kinnitan Tartu Pärli Kooli kodukorra vastavalt käskkirja lisale

.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Ain Ostrat
Direktor

← Tagasi eelmisele lehele