Kodukord

Tartu Kroonuaia Kooli kodukord on kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 104, 11.12.2020.

 

Võttes aluseks PGS § 68, Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu ja õppenõukogu arvamused

1. Kinnitan Tartu Kroonuaia Kooli kodukorra vastavalt käskkirja lisale.

 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /
Ain Ostrat
Direktor


LISA : Tartu Kroonuaia Kooli kodukord (PDF)

2023  Tartu Kroonuaia Kool