Arengukava

Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2022-2026 on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 7.detsembri 2021. a määrusega nr 28

 

7. detsember 2021. a. nr 28

Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2022 - 2026


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 "Tartu linna arengudokumentide koostamise kord" § 19 lg 4 alusel.

§ 1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2022 - 2026 vastavalt lisale.

 

Urmas Klaas

linnapea

 

Jüri Mölder

linnasekretär

FAILID: Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2021-2026

2023  Tartu Kroonuaia Kool