Arengukava

Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021 on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 22.novembri 2016. a määrusega nr 23

 

22. november 2016. a. nr 23

Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord” § 19 lg 4 alusel ja arvestades Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 26. novembri 2012. a käskkirja nr 515 „Arengukava koostamise juhised Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevatele asutustele”.

§ 1.Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021 vastavalt lisale.

 

Urmas Klaas

linnapea

 

Jüri Mölder

linnasekretär

LISA: Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021 (pdf fail)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

Andmekaitsetingimused

2021  Tartu Kroonuaia Kool