Hoolekogu

Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna 30. september 2022. a otsus nr O-22-0016 "Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu kinnitamine"

 OTSUS

Tartu, 30. september 2022. a. nr O-22-0019 

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1. Maarja Vaher- lastevanemate esindaja;
1.2. Vallo Tilgar - lastevanemate esindaja;
1.3. Liina Taska - lastevanemate esindaja;
1.4. Kert Kruusimägi - lastevanemate esindaja;
1.5. Regina Saksjaak - vilistlaste esindaja;
1.6. Siret Kruk - toetava organisatsiooni esindaja (Eriolümpia Eesti Ühendus);
1.7. Reigo Kärner - õppenõukogu esindaja;
1.8. Heljo Pikhof - linna esindaja.

2. Otsus jõustub 30. september 2022. a.

 

 (allkirjastatud digitaalselt)
Riho Raave
Haridusosakonna juhataja

 

 

Hoolekogu koosoleku protokollid

2023  Tartu Kroonuaia Kool