Hoolekogu

Tartu Linnavalitsuse 13. oktoobri 2020. a korralduse nr 1107 "Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks"

 

KORRALDUS 

Tartu, Raekoda 13. oktoober 2020. a. nr 1107

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Kaisa Keisk - linna esindaja;
1.2. Reigo Kärner - õppenõukogu esindaja;
1.3. Maarja Umal - vanemate esindaja;
1.4. Vallo Tilgar - vanemate esindaja;
1.5. Kadri Kroonberg - vanemate esindaja;
1.6. Viktoria Šatalina - vanemate esindaja;
1.7. Regina Velbo - vilistlaste esindaja;
1.8. Siret Kruk - toetava organisatsiooni esindaja.

2. Korraldus jõustub 14. oktoobril 2020. a.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

/ allkirjastatud digitaalselt /

Urmas Klaas
linnapea

 

/ allkirjastatud digitaalselt /

Jüri Mölder
linnasekretär

 

Hoolekogu koosoleku protokoll (17.06.2021)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.05.2021)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.12.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.12.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (09.11.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (26.05.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (13.03.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.12.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (04.11.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (29.08.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.04.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (21.11.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (20.06.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.04.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (24.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (01.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.05.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.04.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (15.11.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (31.08.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.03.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.02.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.12.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.08.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.06.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (27.01.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (18.11.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (12.06.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.12.2013)
Hoolekogu koosoleku protokoll (14.11.2013)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

Andmekaitsetingimused

2021  Tartu Kroonuaia Kool