Hoolekogu

Tartu Linnavalitsuse 5. novembri 2019. a korralduse nr 1207 "Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks" muutmine

 

KORRALDUS 

Tartu, Raekoda 25. veebruar 2020. a. nr 168


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Muuta Tartu Linnavalitsuse 5. novembri 2019. a korralduse nr 1207 "Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Kaisa Keisk - linna esindaja;
1.2. Reigo Kärner - õppenõukogu esindaja;
1.3. Maarja Umal - vanemate esindaja;
1.4. Vallo Tilgar - vanemate esindaja;
1.5. Kadri Kroonberg - vanemate esindaja;
1.6. Viktoria Toporenko - vanemate esindaja;
1.7. Regina Velbo - vilistlaste esindaja;
1.8. Siret Kruk - toetava organisatsiooni esindaja.

2. Korraldus jõustub 26. veebruaril 2020. a.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /

Urmas Klaas
linnapea

 

/ allkirjastatud digitaalselt /

Anneli Apuhtin
õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

Hoolekogu koosoleku protokoll (26.05.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (13.03.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.12.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (04.11.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (29.08.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.04.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (21.11.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (20.06.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.04.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (24.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (01.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.05.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.04.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (15.11.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (31.08.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.03.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.02.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.12.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.08.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.06.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (27.01.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (18.11.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (12.06.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.12.2013)
Hoolekogu koosoleku protokoll (14.11.2013)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool