Pikapäevarühm

TARTU KROONUAIA KOOLI PIKAPÄEVARÜHM ON ÜKS TUGISTRUKTUURE KOOLIS.

Tartu Kroonuaia Kooli pikapäevarühma eesmärgiks on

  • lapse arengu toetamine,
  • võimalusel õpiabi pakkumine,
  • lapse vaba aja sisustamine,
  • lapse kooli huvitegevusse suunamine,
  • sotsiaalsete oskuste arendamine,
  • teadmiste, oskuste, vilumuste arendamine,
  • õpi-ja kohanemisraskustega laste toetamine,
  • klassi laste kooliellu sisseelamise toetamine,
  • lastele turvalise keskkonna loomine,
  • koostöö lastevanemate ja kolleegidega.

 

PIKAPÄEVARÜHMAS PAKUTAVAD TEGEVUSED

Tugistruktuurilised tegevused: abistamine koduste tööde tegemisel, vajadusel õpiabi andmine. Samuti kerge eine pakkumine. Suunamine huvialaringidesse.  Pikapäevarühm on ka koht, kus laps saab pikast koolipäevast puhata.

Füüsilised tegevused: liikumismängud ja sportlikud tegevused igapäevaselt nii siseruumides kui ka õues.

Vaimselt arendavad tegevused: pakutakse lastele temaatilisi töölehti. Mängitakse erinevaid mõtlemist arendavaid mänge. Lisaks vestlevad pikapäevarühma õpetajad teadlikult erinevatel elulistel teemadel, nagu kodukoht ja selle väärtustamine, rahvakultuur ja üksteisega arvestamine. Loetakse ette raamatuid.

Käeline tegevus: lastele pakutakse lisaks legodest ja klotsidest konstrueerimisele veel ka erinevaid meisterdamisi, joonistamist, värvimist, voltimist, punumist vms loovtegevust.

Multimeediaga seotud tegevused: lastele pakutakse võimalust vaadata multifilme ning mängida õpetlikke arendavaid arvutimänge. Meediaga seotud tegevused on lubatud vaid piiratud aja (2 x nädalas 30 min).

Üritustega seotud tegevused: tehakse erinevate tähtpäevadest (kadripäev, mardipäev, jõulud, sõbrapäev, nõidade öö) lähtuvaid tegevusi. Korraldatakse oma pikapäevarühma üritusi ja teemapäevi.

Pikapäevarühma avaldusi saab esitada infosüsteemis ARNO (www.tartu.ee/arno) või vajadusel paberkandjal.

 

Pikapäevarühmad 2022-2023: 

I rühm ruumis 206: 1b ja 2a klass ning TT õpilane. 

II rühm ruumis 402: 1a ja 2b ja 3a klass ning TT õpilane.

 

NB ! Pikapäevarühma töös ette tulevatest erandlikest muudatustest antakse vanematele teada õpilaspäeviku ning e-kooli vahendusel.

 

Pikapäevarühma tööd koordineerib kooli huvijuht.

 

2023  Tartu Kroonuaia Kool